โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงาน

และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑